Фриланс биржа

Новое в блогах

Розвиток політичної думки в Україні в другій половині ХІХ ст.

Автор
Опубликовано: 368 дней назад (16 марта 2018)
Рубрика: Поговорим
+1
Голосов: 1
Вчера: 0
Сегодня: 2
30 дней: 20

 Значний внесок в розвиток соціально- політичної думки в Україні зробили представники демократичної  інтелігенції другої половини ХІХ ст. Після аграрної реформи 1861 р. в Україні швидкими темпами розвиваються капіталістичні суспільні відносини , посилюється культурно - просвітницький рух , одержують новий імпульс у своєму розвиткові політичні погляди з проблем демократії , держави та політичних відносин.

 У цей час тут працювали видатні глашатаї політичної думки, представники демократичного руху. Найвідомішими з них були В.Антонович, С. Подолинський , О. Терлецький , І. Франко , Леся Українка та ін. У 60-70 - ті роки ХІХ ст. в Україні видне місце в суспільно- політичному житті посідає революційне народництво. Його представники П. Аксельрод, А. Желябов, М. Кибальчич, В. Фігнер, Я. Ятефанович, Д.Лизогуб, І. Ковальський, І. Андрющенко та ін.

 Політичний світогляд В. Антоновича (1834 - 1908) формувався під впливом французьких енциклопедистів , ідей Кирило - Мефодіївського братства, з якими він познайомився в студентські роки і які відіграли вирішальну роль в еволюції його поглядів. Він прибічник демократичної рівності і політичної свободи. Ним були висунуті концепції народоправства , федералізму , автономізму , суверенності людської совісті . фізичної і духовної свободи. В. Антонович шукає соціальний ґрунт, на якому можна було б застосувати на практиці загальні принципи теоретичної демократії , і знаходить його в селянстві , в українському народові. Своє життєве кредо він сформулював у статті "Моя сповідь" , надрукованій у журналі "Основа". У своїх дослідженнях В. Антонович з позицій демократії і народовладдя засуджує "польський час" української історії з її пануванням шляхетського прошарку і експлуатацією "недержавних" народностей , у тому числі й українців.

 В . Антонович негативно ставився до ідеї державності. Невід`ємною рисою українського народу він вважав вроджену нездатність і нелюбов до державного життя. Він протиставляє державі з її регламентацією і апаратом, політикою державності заради державності життя вільної творчої спілки. Український національний тип В. Антонович характеризував як свого роду бездержавний , відзначаючи в ньому відсутність будь- якої спроби створити власну державність. Росіяни, підкреслює він , розвинули в своєму історичному житті принцип авторитету і монархічної влади , поляки - принцип аристократизму . а українці - суспільної правди і рівності.

 М. Грушевський пояснбвав цей народницький радикалізм трьома історичними обставинами: 1) традиційною українською опозицією чужому державному життю; 2) природженою традиційною польсько-шляхетською підозрілістю і ворожістю до зміцнення державної влади; 3) опозицією до державної влади , в якій "виховував" всі волелюбні елементи Росії царській режим.

 Особливе місце в становленні і розвитку політології як науки займає відомий учений, політичний і громадський діяч М. Драгоманов ( 1841 - 1895) . Він був, мабуть , єдиним противником народницької школи в українській політичній і історичній науці у другій половині ХІХ - поч. ХХ ст.

 Політичні погляди М. Драгоманова втілені в численних наукових і публіцистичних працях , але найбільшою мірою в проєкті "Вольний союз - вільна спілка" (1885) - одному з перших конституційних проєктів , сутністю якого були політичні свободи суспільства і особи , які реалізувалися через народне представництво в центрі і самоврядування на місцях. М. Драгоманов у різних конституційних доктринах визнавав домінантність політичної сфери суспільного життя над економічним , тобто визнавав за державою ї її політичною системою і конституцією можливості координації соціально-економічного життя. Проголосивши політичну свободу як головну мету , він пропагував демократичну систему організації суспільства , в якій інтереси держави не суперечили б інтересам инародів, що проживають у ній , і інтересам кожної людини. М. Драгоманов , як і Дж. Локк , вважав , що народи взагалі не існують для держави , навпаки , держава повинна бути для народів.

 Політичні права і свободи людини розглядаються ним у цілісній системі поглядів , у яких гармонійно взхаємодіють людина і суспільство , особа і сукупність осіб ( народ, нація) , суспільним мотивом поведінки яких є ідеали свободи і самостійності , право самим визначати свої інтереси і способи їх досягнення .

 Серед політико -правових думок Д. Драгоманова заслуговують на увагу конституційні гарантії особистої свободи. Під особистою свободою він розумів недоторканність особи і житла , заборону тілесних покарань і смертної кари , таємність листування і телеграм , свободу вибору місця проживання і занять , недоторканність національності (мови) в особистому ігромадському житті , свободу совісті , слова , друку, теартрів і освіти, свободу зборів, товариств, спілок, право носіння зброї, право чинити опір незаконним діям чиновників, рівність усіх громадян у правах і обов`язках. Це квінтесенція забезпечення автономії , суверенності особи, до якої б соціальної групи цивілізованого українського суспільства вона не належала.

 Політичні права, на думку М. Драгоманова , повинні містити в собі загальне виборче право , право виборців давати накази депутатам, гласне ведення всіх державних справ, необхідність врахування прав меншості.

 У "Вольном союзе..." М.Драгоманов обґрунтовує можливість зміни державного ладу в Російській імперії , зокрема , в Україні . Вихідним моментом драгоманівської концепції були ідеї громадянських свобод. а також децентралізація влади, оскільки централізм у Росії М.Драгоманов уважав за найбільше зло на шляху до справжнього конституційного ладу. Основою такої децентралізації, на думку вченого , могло б стати утвердження місцевого самоврядування (громади, волості , повіти, землі). Земельна самоуправа є в цій ієрархії найвищою і має найбільші коменції . Кожна ланка місцевого самоврядування ма свою внутрішнб самостійність і незалежність відносно інших. Центральна влада зосереджується в двопалатній системі на зразок американської палати представників і сенату і керує взаємовідносинами різних елементів місцевого самоврядування.

 У проєкті статуту українського товариства "Вольний союз..." М. Драгоманова обґрунтовується розділення влади : законодавча в особі Собору , який має дві палати - Державну Думу і Спілчанську Думу , обрані народом ; виконавча влада - глава держави ; судова - що гарантує політичні свободи громадян.

 Основну увагу М. Драгоманов приділяє розв`язанню проблеми надання широким масам можливості безпосередньо впливати на законодавчу і виконавчу владу в країні.

 Ідея місцевого самоврядування у М. Драгоманова тісно стикається з ідеями феодалізму. Він розглядає політичну свободу і федеративну державність через призму децентралізації , автономії земельних кордонів, тобто сільских, міських общин, волостей , областей. При цьому вчений дава чітке визначення компетенції органів місцевого самоврядування. Розв`язання питання про межі обов`язків органів місцевого самоврядування і центральних органів влади він передава виключно суду.Учений підкреслював, що самоврядування на місцях може бути дійсним тільки тоді , коли центральна влада буде призупиняти лише такі постанови і дії органів на місцях, які знаходяться у протиріччі з основними законами і спільними інтересами державної спілки . Розв`язання таких спірних питань , вважав він , може здійснбвати виключно вищий суд.

 Основою конфедеративної держави М. Драгоманов назвав обласну автономію, місцеву владу , місцеве самоврядування, які розв`язують всі внутрішні справи у межах своєї території . Разом з тим влада бере участь у визначенні спільної волі як частини волі всього союзу , всієї федерації і тим саим бере участь в утворенні федеративної держави . Федеративну республіку М.Драгоманов називав найбільш ефективною формою організації для країн з великою територією.

 М. Драгоманов не бачив сили , підстав і можливості для політики державного сепаратизму України. Проблему політичної самостійності України він вважав дуже тяжкою ( якщо не неможливою) , а при певних обставинах зовсім непотрібною для інтересів українського народу. Отже, М.Драгоманов , хоча й глибоко шанував свій народ, але так і не зміг виділити українське питання в самостійне, звівши справу національного визволення українського народу до питання про загальну децентралізації Російської імперії. Таким чином, важливе місце в суспільно-політичних поглядах М.Драгоманова займала автономно-федералістська концепція в розв`язанні соціально-економічних питань , яку поділяли С. Подолинський, М.Павліков , підписавши програму "Громада".

 У контексті ідеї суспільно-культурного прогресу, боротьби з існуючим самодержавним ладом Росії важливе значення мали вибір методів переходу до нової суспільної системи. У деяких випадках М. Драгоманов виступав за революцію, вважаючи , що "вивести Росію на новий шлях може... тільки відкритий нападд на її політичний устрій , напад словами і діями з боку правильно організованих політичних товариств , що складаються з людей, цивільних і військових у всіх його сферах , серед усіх її народів". Складні соціально-політичні проблеми, вважав М. Драгоманов , революція може вирішити як широкий народний рух.
 Не заперечуючи певної ролі революції в історичному прогресі суспільства , М. Драгоманов , проте , поділяв спесенрівську теорію евролюції, поступового розвитку суспільних систем. Він припускав , що досягнення соціалістичного ідеалу "можливе тілки в певній послідовності і при високому розвиткові мас , а тому досягти більше можна за допомогою усної пропаганди, ніж кривавих повстань" . Кожна особа , писав він , знайде собі можливості відповідно до своїх сил та здібностей вести боротьбу за еволюційне перетворення суспільства і суспільних порядків . М. Драгоманов відводив виняткове значення ідеї культурництва , обґрунтуванню думки. що визвольна боротьба має вестись просвітницькими засобами і культура повинна стати основою функціонування майбутньої республіканської держави.

 У своїї політичній діяльності М. Драгоманов дотримувався позиції , що ця сфера діяльності і боротьби повинна ґрунтуватися на моралі , оскільки "чиста справа вимагає чистих засобів". Учений вважав , що ніякі компроміси з совістю , терор , диктатура не можуть служити засобами побудови кращого суспільно-політичного ладу. Однак у своїх наукових дослідженнях . оцінюючи конкретні процеси в українській історії , він нерідко приходив до інших висновків і був готовий теоретично виправдати деякі факти політичного і економічного пригнічення , насилля, які мали місце в минулому , але, на його думку , в цілому сприяли прогресові культури.

 Один із прогресивних діячів свого часу . М. Драгоманов у своїй науковій . суспільно- політичній діяльності синтезував багато передових ідей , якими цікавилась переважна більшість політиків , філософів, письменників того часу . Творчість М. Драгоманова мала великий вплив на нові покоління вчених, які змінили уявлення про розвиток української державності, заснували нові державні нарями в українській політології .

 Особливістю розвитку революційно - демократичної думки 70-80 - х років ХІХ ст. в Україні було залучення до неї суспільно-політичних мислителів західноукраїнських земель , що знаходилися під гнітом Австро-Угорщини. За цих умов формувались погляди Сергія Подолинського ( 1850 - 1891). На його світогляд вплинуло особисте знайомство з К. Марксом і Ф. Енгельсом. Критикуючи самодержавство Росії  і конституційний лад Австро-Угорщини , він переслідував мету : на основі фактів довести необхідність знищення революційним шляхом монархічної влади (абсолютної або конституційної) , завоювання трудящими політичної влади і утворення соціалістичної республіки.

 Політичний ідеал С. Подолинського пронизаний ідеєю соціально - політичної рівності . Він вважав, що формально зафіксовані в конституційних документах свобода і рівність не є істинними , тому що народні маси позбавлені свободи . Складена С. Подолинським програма соціалістичного перетворення України передбачала надання всім трудящим рівних політичних і економічних прав, незалежно від статі і національності , свободи совісті , слова і можливості для широкого культурного розвитку.

 Погляди С. Подолинського на державу, її роль і функції суспільства можна сформулювати так: 1) при соціалізмі не буде державного постійного війська , яке стояло б проти народного , а буде загальнонародне ополчення, озброєнний народ, який захищатиме свої завоювання; 2) не буде ніякого начальства , державно-адміністративного апарату, що стоять над народом і проти народу; вирішальне слово у всіх справах належатиме народові; буде адміністративний поділ на уїзди, округи; 3) не буде станових, поліції, жандармерії , тюрем, а злодіїв та інших порушників каратиме сам народ, суспільство; 4) не буде суду і законів, "придуманих начальством" , щоб "простих людей кривдити", а якщо будуть порушники, то "кожне суспільство само собі даватиме і суд і правду" . Вважаючи , що закони повинні створюватися і проводитися в життя самим народом , він пропонував спалити і пустити за вітром всі "хартії буржуазного світу", порвати з політикою гнобительских урядів . запровадити народне самоврядування. С. Подолинський і його прибічник О.Терлецький мріяли про політичне , економічне і соціальне розкріпачення українського народу, яке сприяло б возз`єднанню України в єдину державу.

 С. Подолинський, говорячи про форми державного устрою , стояв на позиціях федералізму. Державним ідеалом майбутнього , вважав він, повинна стати народна федерація громад . заснована на повному політичному рівноправ`ї кожної громади і повному внутрішньому самоврядуванні. За проектом С.Подолинського і О.Терлецького , Україна майбутнього - спочатку федеративна демократична республіка громад , що добровільно об`єдналися , а в подальшому - член всенародного вільного союзу . інтернаціональної федерації.

 Основним осередком федерації визнавалась громада. Це і основа для ведення господарства , і орган політичного самоврядування. С.Подолинський вважав, що громада об`єднає в собі законодавчу , виконавчу і судову влади. "Необхідно, - писав він, - щоб не було нікого вищого від громади. щоб ніхто нікому не міг наказувати... " . У громаді , на думку революціонерів- демократів 70-80-х років, здійсниться бесзпосередній демократизм влади і управління , знайде вияв справжній суверенітет народу. Незважаючи на суперечливість багатьох ідей , їм був властивий історичний оптимізм , віра в прогресивність суспільного розвитку, ворожість до соціальної несправедливості, національної і політичної нерівності, мрія про суспільне самоврядування у формі соцалістичної республіки. Ідейну естафету революційності, демократизму вони передали І. Франкові і Лесі Українці.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Нашли нарушение или ошибку? Пожаловаться на страницу

Фриланс