Фриланс биржа

Новое в блогах

Основні напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХІХ ст.

Автор
Опубликовано: 370 дней назад (14 марта 2018)
Рубрика: Поговорим
+1
Голосов: 1
Вчера: 1
Сегодня: 1
30 дней: 6

Історичні умови розвитку політичної думки в Україні першої половини ХІХ ст.

Перша половина ХІХ ст. характеризується кризою і початком розпаду феодально-кріпосницьких відносин в Україні і в усій Росії . Це зумовило значне піднесення розвитку суспільно-політичної думки, що відбивала тогочасні зміни в економічному і соціальному житті.

 На особливості розвитку політичної думки в Україні вплинули російська кріпосницька дійсність , що знайшла відбиття в різних суспільно-політичних поглядах , західноєвропейська політична думка , зокрема ідеї Великої французької революції 1789 р., відсутність самостійної державності , поділ України між Росією (більшість українських земель - Лівобережжя , Слобожанщина , Правобережжя , Південь ) і Австрійською монархією (західноукраїнські землі - Східна Галичина , Південна Буковина і Закарпаття ) . Умови для розвитку політичних ідей і перш за все проблем державності в Україні були несприятливими . Держави й інших політичних інститутів в Україні певний час взагалі не було .

 Концепції розвитку державності з`являються в Російській імперії на початку ХІХ ст. , в період царювання Олександра І . Ідеї лібералізму , республіканізму , конституційного ладу проникають у Російську імперію ще за часів Великої Французької революції 1789 - 1794 рр. Носіями цих ідей були російське дворянство , зокрема , офіцери - учасники закордонних походів російських військ. Вони могли ближче познайомитися з державними процесами західноєвропейського суспільства . З метою осмислення побаченого на Заході російські дворяни почали створювати таємні товариства . На початку ХІХ ст. вони існували на всій території Російської імперії . Діяльність таємних політичних організацій дворянських революціонерів тісно пов`язана з Україною : були створені і діяли управи в Тульчині , Полтаві та ін. містах. Поряд з цим існували гуртки прогресивної інтелігенції в Києві , Кам`янці , Яготині , Харкові та ін. містах . У 1818 р. Новгород-Сіверсько-Полтавське товариство видало "Історію Русів" - багатоплановий твір з яскраво вираженим політичним підтекстом . Полтавська масонська ложа "Любов до істини" серед своїх програмних завдань на перше місце висунула питання про формування української державності. 

 У 1819 р. в Києві створюється Товариство (ложа) об`єднаних слов`ян , учасники якого відстоювали ідею федерації слов`янських республік як союзу держав, серед яких важливе місце мало належати Україні. У березні 1821 р. на засіданні Тульчинської управи було вирішено створити організацію , яка одержала назву Південного товариства . Керівником був обраний П. Пестель.

 Заслуговує на увагу розроблений програмний документ цієї організації під назвою "Руська правда" , яка , про що йдеться у самій назві , повинна бути після воєнного перевороту "вірним наказом як для народу , так і для тимчасового верховного правління" . Вона передбачала перш за все ліквідацію станів . перетворення всіх у рівних перед законом. Після ліквідації самодержавства Росія мала бути проголошена республікою . Політичні права одержували незалежно від матеріальног цензу всі чоловіки, що досягли 20 років. Верховна влада ділилась на законодавчу (Народне віче) , виконавчу (Державна дума) і спостерігальну (Верховний собор) . "Руська правда" надавала всім громадянам свободу слова , друку , віросповідання , пересування.

 Пестель вважав , що Російска республіка повинна бути централізованою "єдиною і неподільною" державою. Федеративний же устрій , на його думку , привів би до ослаблення держави . Визнаючи за всіма народами рівні права , Пестель не вважав за можливе надати неросійським народам право на самовизначення . Незважаючи на непослідовність програми декабристів Південного товариства , вимоги, які вони висували . свідчать про їх прогресивність і демократизм , а "Руська правда" є важливим документом , в якому одержали подальший розвиток проблеми свободи . рівності і нової державності.

 На поч.ХІХ ст. , після вбивства в 1801 р. імператора Павла І із початком царювання Олександра І , почався період деякої політичної лібералізації , що створювало умови для розвитку культурно-політичних процесів. Позитивну роль у цьому відіграло відкриття першого в Україні Харківського університету в 1805 р. В. Каразіним. Серед чотирьох відділень університету було і етико - політичне , що відіграло важливу роль у підготовці спеціалістів у сфері політичних знань.

 Склад викладачів цього учбового закладу був різноманітним : частина професорів запрошувалась із країн Західної Європи (
особливо Німеччини) , а також із Москви. Німецькі вчені принесли з собою передові на той час ідеї німецької політичної філософії - ідеалістів Фіхте , Шеллінга , Гегеля , романтиків братів Шлегелів, німецької політичної історії, зокрема , ідеї Л. Фон Ранке.

 Одним із видатних представників німецької Шеллінгіансько- романтичної ідеології в Україні був Іван Якович Кроненберг (1788 - 1838) - професор і ректор Харківського університету . автор багатьох праць з естетики і філософії . Наукові праці цього вченого відіграли важливу роль у поширенні в Україні ідей Шеллінга і братів Шлегелів. Послідовником І. Кроненберга був перший український політолог та історик Микола Костомаров (1814- 1885) , який досліджував українське державне життя , спираючись на досягнення європейської науки. Одним із перших в українській політичній думці він розкрив у загальних рисах політичну доктрину - виклав базиси походження влади і її характеру. Вчений відзначив позитивні і негативні риси політичних устроїв і сформулював політичний ідеал федеративно- конфедеративної слов`янської держави. М. Костомаров не лише вчений , але й практик , один із ідеологів і творців Кирило-Мефодіївського братства.

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Нашли нарушение или ошибку? Пожаловаться на страницу

Фриланс